Aktininė keratozė / lentigo dėmės

- gali išsivystyti bazaliomos ir plokščialąstelinis vėžys
- atsiranda vyresnio amþiaus þmonëms saulës paveiktoje odoje
- gydymo metodø daug, todël jo parinkimui reikia specialiø þiniø
- profilaktikai svarbiausia apsauga nuo UV (ultravioletiniø saulës spinduliø)

Bowen‘o liga

- odos paviršiumi plintantis plokščialąstelinis vėžys
- atsiranda vyresnio amþiaus þmonëms saulës paveiktoje odoje
- reikalingas visiškas naviko pašalinimas
- profilaktikai svarbiausia apsauga nuo UV (ultravioletinių saulės spindulių)

Leukoplakija

- atsiranda burnos gleivinėje
- gali iðsivystyti plokðèialàstelinis vëþys
- papildomi rizikos faktoriai yra rûkymas ir alkoholis
- gydymo metodo parinkimas reikalauja specialiø þiniø

Spitz-Reed apgamas

- būdingas greitas augimas
- neáprasta iðvaizda
- melanoma, ligai prasidėjus, gali atrodyti taip pat
- turi būti šalinami

d d